• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1


Początki istnienia dworu w Bistuszowej, owiane są mgłą tajemnicy. Przypuszcza się, że już w XV i XVI wieku, na miejscu obecnego dworu, istniał drewniany dwór, po którym nie zachował się żaden ślad.

Źródła historyczne, już w XV wieku odnotowują w Bistuszowej istnienie folwarku o pow. 14 łanów książęcych, którego właścicielem był Stanisław Burzyński (1470-1480). Burzyńscy herbu Pobóg byli właścicielami Bistuszowej, aż do schyłku XVIII wieku. Oni też niewątpliwie byli budowniczymi i pierwszymi właścicielami obecnego dworu, którego historia liczy sobie blisko 350 lat.

Najstarszą, datowaną na drugą połowę XVII wieku częścią dworu są piwnice ze sklepieniami żaglastymi, usytuowane w zachodniej części obiektu. Nie wiadomo jak wtedy wyglądał dwór. Z całą pewnością można powiedzieć, że u schyłku XVIII wieku dwór ten powiększono i rozbudowano w duchu klasycystycznym, nadając mu obecną, istniejącą do dziś formę, z charakterystycznym łamanym dachem oraz portykiem, wspartym na kolumnach.


Dwór nie istniał samodzielnie. Towarzyszyły mu zabudowania folwarczne w postaci obór, stajni, stodół, wozowni, spichlerzy, gorzelni itp, których spis znajdziemy w „Inwentarzu wsi Bistuszowy” spisanym 26 lipca 1775 r. Nieodzownym elementem zespołu folwarcznego były stawy, sad i warzywnik, które z czasem (I poł. XIX w.) zostały przekształcone w park krajobrazowy, podczas gdy po zabudowaniach gospodarczych czas zatarł ślad.

Przez prawie cały XIX wiek nader często zmieniali się właściciele dworu i Bistuszowej. Dopiero od roku 1882, aż do roku 1946 zarówno majątek ziemski, jak i dwór znalazły się w posiadaniu rodziny Bossowskich herbu Ślepowron.

W wyniku reformy rolnej majątek ziemski został rozparcelowany, a sam budynek dworu przekazany Gromadzkiej Radzie Narodowej. Rozpoczęła się niczym nie kontrolowana dewastacja obiektu, który przez całe powojenne dziesięciolecia użytkowany był jako szkoła, przedszkole, ośrodek kolonijny, wreszcie siedziba różnych instytucji. W roku 1993 skutkiem takiego sposobu użytkowania, był on już w stanie kompletnej ruiny.


Od 2002 Dwór posiada nowych właścicieli, którzy po sporządzeniu projektów i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, w tym konserwatorskiego, prowadzili przez 3 lata intensywne prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, podnosząc dwór z ruin do dzisiejszej świetności.

Programem prac rewaloryzacyjnych objęto także założenie parkowe jak: aleje, trawniki, klomby kwiatowe, pielęgnację drzewostanu, nasadzenia, altanę koncertowo-taneczną oraz staw.Dwór Bistuszowa położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, w pobliżu Góry Liweckiej.